Terms of delivery

Algemene Voorwaarden Bee Connect
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Decova design, eigenaar van de website Bee Connect.

De heer C. Sluiskes handelend onder de naam Decova design. Decova design staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 68199015 en is gevestigd aan Fanny Blankers-Koenstraat 49 (6833LB) te
Arnhem.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een
Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van Decova design, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
5. Producten: De Producten die door Decova design worden aangeboden via de webshop op de website
www.bee-connect.eu. De lijst met producten zijn terug te vinden op de volgende pagina: https://bee-connect.eu/producten/.
6. Decova design: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de
Werkzaamheden aan Koper.
7. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Decova design aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten
dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren
(montage van Producten).

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Decova design en iedere
Overeenkomst tussen Decova design en een Koper en op elk Product dat door Decova design wordt
aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Decova design aan Koper aangeven op
welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Decova design
zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame
gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en
schriftelijk met Decova design is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Decova design gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk
in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Decova design gedane Aanbod is vrijblijvend. Decova design is slechts aan het Aanbod gebonden
indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper
het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Decova design het recht een Overeenkomst
met een potentiële Koper om een voor Decova design gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden
met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede
beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Decova
design niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet
beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van
kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen,
brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor
enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare
afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Decova design
kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het
Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Decova design zijn indicatief en geven de Koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Decova design niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen.
Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of
onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Decova design het recht om de in
het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de
gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Decova design heeft
aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Koper van een
Aanbod van Decova design door middel van een schriftelijk akkoord (althans per e-mail) op het Aanbod.
2. Een Aanbod kan door Decova design gedaan worden via de website, per e-mail en telefonisch.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Decova design, zal Decova
design de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Decova design daaraan niet
gebonden.
5. Decova design is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of
heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.
7. Koper is niet bevoegd de montage gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met
de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk
geldende prijs verschuldigd.
8. Indien een reeds geplande afspraak door Koper wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum,
is Decova design gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief,
alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te
brengen bij Koper.
9. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Decova
design voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Decova design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Decova design het recht
bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Decova design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de Overeenkomst, tijdig aan Decova design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Decova design zijn verstrekt, heeft Decova design het recht
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Decova design niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen
van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd.
Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Decova design, is Koper gehouden om
dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Decova design kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van
Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Decova design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Decova design
is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Decova design bekend was.
7. Koper vrijwaart Decova design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Productlevering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Decova design of er door andere
omstandigheden buiten de macht van Decova design enige vertraging ontstaat, heeft Decova design recht op
een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn
nooit fatale termijnen. Koper dient Decova design schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn
gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige
schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst
ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden
aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Decova design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Decova design of een externe vervoerder is Decova design
gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Decova design gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst,
vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Decova design ter
beschikking heeft gesteld.
6. Indien Decova design een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten
Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Decova design is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Decova design is gerechtigd het aldus
geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Decova design behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees
voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport
1. Decova design verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige
wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),
inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat
de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal
transport is voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties
1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Decova design te worden
gemeld op info@decovadesign.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare
gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6
maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang
door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
2. Retourneren is niet mogelijk omdat alle producten op de website Bee Connect op aanvraag worden geproduceerd.
3. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan
Decova design te wijten is, zal Decova design na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en)
opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij
leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering,
kan niet verhaald worden op Decova design.

Artikel 9 – Montagewerkzaamheden
1. Decova design zal zich inspannen om de montage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren
zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat
uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Decova design ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden
en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
2. Decova design verricht geen (bouwkundige) aanpassingen aan water, afvoer en elektra.
3. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring
van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde
derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven
van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.
4. Decova design is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
5. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen
is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Decova design zal Koper informeren
over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
6. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
● Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer
tijdig en op de door Decova design gewenste wijze aan Decova design er beschikking worden gesteld;
● Decova design op de overeengekomen datum(s) en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie
voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan
niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Decova design gerechtigd om zijn werkzaamheden op te
schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
(vertragings)schade.
● De door Koper ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten,
dat Decova design geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de
Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
● Decova design tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
materialen en/of hulpmiddelen;
● De locatie in zodanige staat is dat Decova design ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten
en/of voortzetten;
● Decova design op de locatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Koper dient de
kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen eveneens
voor rekening van de Koper;
● De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen
van afval;
● De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen,
machines, materialen en meer van Decova design opgeslagen kunnen worden zonder dat
beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of
beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;
● Op de locatie dienen de door Decova design in redelijkheid gewenste overige voorzieningen
aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Decova design gerekend worden.
7. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Decova design gerechtigd
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen
heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van
extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van
Koper.
8. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Decova design nalaat van Koper nakoming te verlangen,
tast dit het recht van Decova design om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
9. Bij annulering door Koper korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Koper de kosten verschuldigd
ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen van Decova
design.

Artikel 10 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de montage blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld
dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het
overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Decova design is niet verplicht om aan dit
verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt
gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Decova design Koper informeren
over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,
en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de
door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Decova design
de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Decova
design gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of
een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Decova design gerechtigd
om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Decova design gerechtigd om
hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden
leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en
regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 12 – Oplevering montage
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Decova design of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Decova design recht op een redelijke
verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale
termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Koper en kunnen door Decova design bij Koper in rekening worden gebracht.
3. Decova design spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren,
voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door
Decova design gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
6. Indien Decova design te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper
het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in
gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet
aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding
wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht
tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Decova design kan worden
toegerekend.
8. Decova design is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Decova design.
9. Decova design is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij
iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 – Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of
Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Pagina 9 van 16 – Decova design
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,
assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt
zijn en waarop Decova design geen invloed heeft, kan Decova design deze Producten met variabele prijzen
aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Wanneer Decova design op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende
kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor
Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten)
worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of
Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te
vergoeden.
6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Decova design Koper zo tijdig
mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de
gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Decova design werkt, binnen
de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs
afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Decova design (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
prijswijzigingen bij de door Decova design ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de
prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en
uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten
en/of (sociale) premies e.d., is Decova design gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding
dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.
8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen
alvorens Decova design begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de
kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Decova design bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe
overtuigend tegenbewijs.
10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden
en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Decova design), dient Koper hiervoor een
meerprijs te vergoeden.

Artikel 14 – Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven
methode, tenzij partijen overeenkomen dat de betaling achteraf kan geschieden, al dan niet in termijnen.
Pagina 10 van 16 – Decova design
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Decova design. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Decova
design een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Decova design gerechtigd
om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3
maanden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen
van Decova design op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Decova design heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. Decova design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Decova
design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Decova design zonder nadere ingebrekestelling aanspraak
maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding
van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien Decova design meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van Koper.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Decova design geleverde zaken, blijven eigendom van Decova design totdat de Koper alle
navolgende verplichtingen uit alle met Decova design gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Decova design zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Decova design haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Decova design of
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Decova design
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Pagina 11 van 16 – Decova design
5. Decova design heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien
Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot
overdracht of afgifte van Decova design. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Decova
Design zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen,
te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte
Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Decova design worden
vergoed door Koper.

Artikel 16 – Garantie
1. Decova design staat er gedurende 6 maanden na aankoop voor in dat de Producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de
wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel
niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik
ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan
Verkoper.
2. Decova design voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij
enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en
slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Decova
design in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Decova design gegeven garantie indien Koper volledig
voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Decova design gehouden om een
kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige
bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van
deze algemene voorwaarden.
5. Van iedere garantie op door Decova design geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),
vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek
of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van
(zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten
gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. Decova design garandeert de deugdelijkheid van de
constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer
verder strekkend dan de aan Decova design zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie
6. De garantie voor door Decova design geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat
uitsluitend de door deze anderen aan Decova design verleende garantie
7. De kosten van voor garantiewerkzaamheden te gebruiken hulpmiddelen als steigers en hoogwerkers
vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17 – Gebruiksvoorschriften Producten
1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Decova design op te volgen.
2. Koper dient het Product enkel af te doen met een droge doek, aangezien het Product van karton is
gemaakt. De bank en de tafel kunnen wel met een licht vochtige doek zonder schoonmaakmiddel worden
afgenomen.
3. Koper dient voorzichtigheid te betrachten bij het meebrengen van scherpe voorwaarden en/of
vloeistoffen in het Product gezien de aard van het Product.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding
1. Decova design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Decova design bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze
nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet
behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Decova design gesloten Overeenkomst
voortvloeien.
3. Voorts is Decova design bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Decova design op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Wanneer Decova design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Decova design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Decova design leidt tot aansprakelijkheid van Decova design
jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door
Decova design in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Decova design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
3. Decova design is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik
van het Product. Decova design levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd
dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk
uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht[1]en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Decova design is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Decova design is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van
de website.
6. Decova design staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Decova design verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Decova design vervallen indien deze
niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Decova design binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van
Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van montagewerkzaamheden
1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Decova design aansprakelijk is (gebleken),
dient Decova design in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg
te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering,
tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats
van schadevergoeding. Decova design is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook,
hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie
2. In geval van maatvoering is Decova design niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het
bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.
3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Decova
design zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in
deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Decova design niet aansprakelijk voor het
vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van
door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt
geheel voor rekening en risico van Koper.
5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken,
gereedschappen, materialen en meer die Decova design in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder
tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de
werklocatie.
6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de locatie of het werk verontreinigd is,
zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de
daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
Pagina 14 van 16 – Decova design
7. Decova design is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
8. Decova design staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of
namens Decova design verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Decova design vervallen indien deze
niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Decova design binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van
Decova design vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 21 – Vrijwaring van juistheid van informatie
1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens,
informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Decova design verstrekt in het kader van een
Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk.
Indien Decova design op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de
opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen,
berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Decova design verplicht om Koper hiervoor te
waarschuwen.
2. Koper vrijwaart Decova design van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.
3. Koper vrijwaart Decova design voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper
vrijwaart Decova design voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Decova design verstrekt,
garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Koper vrijwaart Decova design tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en
andere overheidsmaatregelen.

Artikel 22 – Overmacht
1. Decova design is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het
nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Decova design, (ii) het niet naar
behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Decova design zijn
voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen
van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii)
oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het
oordeel van Decova design buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk
of blijvend verhinderen.
3. Decova design heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Decova design haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zo ver Decova design ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Decova design gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 – Risico overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst
zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn verlaten.
2. Ten aanzien van montage/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op
het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de montage door
Decova design.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Decova design berusten uitsluitend bij decova
design en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
van Decova design en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te
vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Decova design. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Decova
design geleverde zaken, dient Decova design expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Decova design
rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Ingeval van een inbreuk door Koper is Koper een direct opeisbare boete van € 20.000,- euro aan Decova design verschuldigd,
vermeerderd met een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
Decova design is gerechtigd een (aanvullende) schadevergoeding te eisen indien de schade het
boetebedrag overstijgt.

Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Decova design gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal Decova design de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Decova design op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk
is.

Artikel 26 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Decova design en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen gemeld worden via info@bee-connect.eu met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Decova design de klacht in
behandeling kunnen nemen.
3. Decova design zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt
bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan
wel gelijksoortig product.

Artikel 27 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Decova design en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds doorslaggevend. Decova design heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Decova design en Koper
worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij bepalingen van
dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

30 juni 2022